УМК СПО
Учебно-методические комплексы
для преподавателей СПО

сайт   сайт УМК школа
  сайт УМК CПО/НПО
  сайт Аттестация

  сайт УМК ВПО

  сайт  Разместить документ
  сайт  Сертификаты участникам

Текстові редактори та табличні процесори


Навчальна програма "Текстові редактори та табличні процесори" спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»

1       Мета та завдання дисципліни
 
Програмою "Текстові редактори та табличні процесори" передбачається вивчення комплексу питань, пов‘язаних з використанням сучасних ЕОМ за фахом.
Ефективне керування народним господарством на данний час немислимо без використання комп'ютерної техніки. Використання комп'ютерних технологій стало необхідною умовою успішної роботи фахівців у всіх галузях народного господарства.
Сучасні персональні комп'ютери істотно підвищують продуктивність праці інженерів, учених, працівників економічної і бухгалтерської сфери й інших фахівців, що не мають професійної підготовки в області обчислювальної техніки, комп'ютерних технологій і програмування.
Програмне забезпечення персональних комп'ютерів дозволяє складати й обробляти тексти, таблиці, дані в різному виді, робити всілякі розрахунки, використовувати величезні бази даних для одержання необхідної інформації, автоматизувати робоче місце будь-якого фахівця.
Сучасний рівень інженерного, господарського й іншого видів діяльності визначає необхідність навчання фахівців прийомам роботи з ПЕОМ для рішення різних задач народного господарства і науки.
Дисципліна включає 2 блоки: Текстові редактори, Табличні процесори, кожний з яких має по 1 модулю: Текстовий редактор WORD, Табличний процесор EXCEL.
Згідно зі стандартом вищої освіти освітньо-професійній програми студент повинен користуючись довідковою літературою і системами допомоги прикладного програмного забезпечення вміти використовувати сучасні пакети прикладних програм.
Головна мета дисципліни :
1.     Сформувати знання, вміння і навички, необхідні для використання засобів сучасних інформаційних технологій при розв‘язанні задач загального призначення, пов‘язаних з обробкою інформаціі, систематизацією, зберіганням;
2.     Дати студентам знання по програмному забезпеченню комп'ютерної техніки, започаткувати основи інформаційної культури студентів;
3.     Дати студентам елементарні знання по представленню інформації на комп'ютері і принципам розробки, впровадження та супроводу програм, вивчити принципи роботи з програмним забезпеченням;
4.     Підготувати студентів до самостійної роботи з комп'ютерною технікою, навчити студентів володінню сучасними комп'ютерними технологіями, навчити виконанню розрахункових економічних задач на ЕОМ.
 
Студенти повиннізнати:
-         засоби та прийоми вводу та обробки різноманітної інформації, принципи її збереження,
-         основні принципи побудови і функціонування комп'ютерної техніки,
-         основні принципи розробки, впровадження та супроводу програм,
-         принципи використання сучасних комп'ютерних технологій
-         типи програм для роботи з текстовою інформацієй,
-         значення і роль обчислювальної техніки в сучасному суспільстві і виробництві.
 
Студенти повиннівміти:
-         викликати та запускати необхідні програми,
-         вводити і редагувати первинні дані;
-         обробляти, зберігати, захищати, шукати, переглядати інформацію;
-         користуватися вбудованою допомогою,
-         друкувати інформацію,
-         використовувати сучасні комп'ютерні технології для роботи з текстовою інформацією,
-         використовувати сучасні комп'ютерні технології для роботи для рішення розрахункових задач за допомогою таблиць.
 
Викладач повинен систематично (раз на рік) поновлювати програмний матеріал новими даними про технічні засоби обробки інформації та користуватися новими версіями програм.
Усі лабораторні та практичні заняття проводяться за комп‘ютером з розподілом студентів на підгрупи, а для виконання самостійних робіт необхідно використовувати ПК та методичну літературу.
Викладач може змінювати послідовність лабораторних, практичних та самостійних робіт.
 

2       ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
 
№ п\п
Назва блоку змістовного модулю, назва змістовних модулів, шифр
Всього
Кількісь годин
Всього ауди-торних
лекції
практ
самост
 
Текстовий редактор
MSWord                             
28
16
 
16
12
1
Створення та редагування простого документа в MS Word за технологією. Введення тексту. Правила роботи з текстом
6
2
 
2
2
2
Створення документів в MS Word: резюме, інструкція, календар
4
2
 
2
2
3
Форматування символов, абзаців, сторінок
6
4
 
4
2
4
Вставка в текст документа графічних об’єктів і формул
8
4
 
4
4
5
Створення, редагування таблиці та форматування. Формула у таблиці
6
4
 
4
2
 
Табличний процесор
MS Excel                             
26
14
 
14
12
6
Створення простої таблиці (із найпростішими розрахунками) у середовищі MS EXCEL
4
2
 
2
2
7
Обчислення у таблиці за допомогою формул і функцій
8
4
 
4
4
8
Створення таблиці, яка містить кілька аркушів і підсумковий аркуш
6
4
 
4
2
9
Створення діаграм з допомогою майстра діаграм. Редагування та форматування діаграм
8
4
 
4
4
 
Разом
54
30
0
30
24
 
 

3       ЗМІСТ ПРОГРАМИ
 
 
1 Створення та редагування простого документа в MS Word за технологією. Введення тексту. Правила роботи з текстом.
 
Значення дисципліни в підготовці фахівця, зміст та зв‘язок з іншими дисциплінами. Загальні методичні рекомендації по вивченню дисципліни.
Огляд сучасного програмного забезпечення загального та спеціального призначення і галузі його використання.
Інтегрований пакет MS OFFICE 2003 (XP, 2007, 2010).
Призначення пакету та його використання.
Історія створення пакету. Версії. Склад пакету. Поняття інтегрованості. Загальні властивості. Призначення складових частин. Виклик та робота з його компонентами для вирішення економічно – фінансових розрахунків і задач бухгалтерського обліку.
Текстовий редактор MSWord2003 (XP, 2007, 2010).
Основні відомості про роботу з програмою.
Загальні відомості. Типи файлів. Засоби запуску програми. Меню програми. Панель управління. Вікно програми. Вікно документа. Відкриття документів. Перегляд документів. Шрифти документа. Завершення роботи з документом та програмою.
Настроювання Word користувачем. Знайомство з пунктом меню СЕРВИС (Язык, Параметры, Настройка). Робота з пунктом меню ВИД (Панель инструментов, Линейка, Масштаб).
Створення документів і робота з ними
Створення документа. Технологія створення. Запис та збереження документа. Правила роботи з текстом. Фрагмент тексту. Операції копіювання, вилучення, переміщення. Засоби автоматизації вводу: автотекст та автозаміна. Перевірка орфографії. Редагування тексту.
 
Студенти повинні знати:
-          типи та назву програм загального та спеціального призначення,
-          умови функціонування програм;
-          склад пакету MS OFFICE,
-          призначення складових частин;
Студенти повинні вміти:
-          визначати необхідну для рішення конкретної задачі програму,
-          вміти користуватися стандартними та службовими програмами;
-          викликати компоненти пакету MS OFFICE;
 
Практична робота № 1
Створення та редагування простого документа в MS Word за технологією. Введення тексту. Правила роботи з текстом.
 
Студенти повинні знати:
-          засоби запуску програми,
-          призначення меню програми та його пунктів,
-          як настроювати Word;
-          основні правила роботи з текстом;
Студенти повинні вміти:
-          працювати з вікнами програми,
-          переміщатися по документу,
-          настроїти необхідний режим роботи програми.
 
 
2 Створення документів в MS Word: резюме, інструкція, календар
 
Практична робота № 2
Створення документів в MS Word: резюме, інструкція, календар.
 
Студенти повинні знати:
-          як записати та зберегти документ,
-          як створити необхідний документ, використовуючи шаблони.
Студенти повинні вміти:
-          виконувати операції копіювання, вилучення, переміщення,
-          користуватися автотекстом та автозаміною,
-          перевірити орфографію.
 
 
3 Форматування символов, абзаців, сторінок.
 
Поняття форматування. Форматування символів. Форматування абзаців. Вирівнювання абзаців. Встановлення міжрядкового інтервалу. Форматування сторінки. Списки. Створення багатоколонкового тексту.
 
Практична робота № 3
Форматування символов, абзаців, сторінок.
 
Студенти повинні знати:
-          що таке форматування документа та прийоми форматування;
Студенти повинні вміти:
-          вибирати та оформляти документи за допомогою різних засобів форматування.
 
4 Вставка в текст документа графічних об’єктів і формул.
 
Застосування пункту меню ВСТАВКА при роботі з документами. Використання об‘єктів в документі.
 
Практична робота № 4
Вставка в текст документа графічних об’єктів і формул.
 
Студенти повинні знати:
-          призначення пункту меню ВСТАВКА,
-          типи об‘єктів для вставки,
-          засоби вставки;
Студенти повиннівміти:
-          виконувати вставку різних об‘єктів та редагувати їх.
 
5 Створення, редагування таблиці та форматування. Формула у таблиці.
 
Створення таблиці за допомогою миші і меню. Редагування таблиці (додавання і вилучення рядків, стовпчиків, об’єднання осередків, розбивка таблиці). Форматування таблиці. Робота з текстом в таблиці. Оформлення таблиці. Обчислення у таблиці. Автоформат таблиці.
 
Практична робота № 5
Створення, редагування таблиці та форматування. Формула у таблиці.
 
Студенти повиннізнати:
-          як створювати таблиці за допомогою панелі інструментів і меню пункту ТАБЛИЦА.
-          як редагувати таблиці (додавання і вилучення рядків, стовпчиків, об‘єднання осередків, розбивка таблиці),
-          процес форматування таблиці;
Студенти повиннівміти:
-          скористатися при створенні та редагуванні таблиць поняттям форматування та використовувати режим АВТОФОРМАТ.
 
6 Створення простої таблиці (із найпростішими розрахунками) у середовище MS EXCEL.
 
Табличний процесор MSEXCEL2003 (XP, 2007, 2010)
Робоча книга EXCEL, створення електроної таблиці. Форматування даних в MSEXCEL.
Загальні відомості про програму. Основні терміни і правила управління її елементами: робоча книга, лист, осередок, діапазон. Вікно програми. Операції з елементами таблиці: виділення, копіювання, переміщення, знищення. Робота з панелями інструментів та меню програми. Відкриття, закриття та пошук книг. Створення книги. Збереження.
Поняття форматування. Форматування листа, осередків та даних у ячейках. Використання рамок, кольору, зміна стовпців і рядків. Об‘єднання та роз‘єднання осередків. Типи даних у осередку.
 
Практична робота № 6
Створення простої таблиці (із найпростішими розрахунками) у середовище MS EXCEL.
 
Студенти повинні знати:
-          склад вікна програми,
-          основні панелі інструментів та їх призначення;
Студенти повиннівміти:
-          працювати з елементами вікна програми,
-          пересуватися по вікну,
-          користуватися різними панелями.
 
7 Обчислення у таблиці за допомогою формул і функцій.
 
Занесення формул безпосередньо до осередка та за допомогою рядка формул. Редагування формул. Пошук помилок. Огляд функцій. Синтаксис функцій. Використання основних функцій: СУММ, ОКРУГЛ, ЕСЛИ, МИН, МАКС, СРЗНАЧ. Виклик майстра функцій.
 
Практична робота № 7
Обчислення у таблиці за допомогою формул і функцій.
 
Студенти повинні знати:
-          що таке функції таблиці,
-          типи функцій,
-          назву статистичних функцій;
Студенти повиннівміти:
-          працювати з таблицею використовуючи деякі статистичні функції.
 
8 Створення таблиці, яка містить кілька аркушів і підсумковий аркуш.
Створення аркушів. Вставка та вилучення аркушів. Переміщення аркушів та копіювання. Використання даних аркуша у підсумковому аркуші за допомогою абсолютної адреси та поіменованого осередку.
 
Лабораторна робота № 8
Створення таблиці, яка містить кілька аркушів і підсумковий аркуш.
 
Студенти повинні знати:
-          вставка та вилучення аркушів,
-          переміщення та копіювання аркушів ,
-          використання даних аркуша у підсумковому аркуші.
Студенти повиннівміти:
-          виконувати роботу з аркушами книги
-          створювати формули у підсумковому аркуші
 
9 Створення діаграм з допомогою майстра діаграм.Редагування та форматування діаграм.
 
Типи та види. Основні правила. Додавання тексту. Редагування діаграм. Форматування. Майстер діаграм. Друк.
 
Лабораторна робота № 9
Створення діаграм з допомогою майстра діаграм. Редагування та форматування діаграм.
 
Студенти повинні знати:
-          призначення діаграм та їх типи,
-          етапи створення та можливості редагування складових діаграм;
Студенти повиннівміти:
-          редагувати вигляд або тип діаграми,
-          редагувати дані, які відображені у діаграмі,
-          підготувати діаграму, аркуш або таблицю до друку.
-          їх призначення та властивості,
-          які є типи файлів баз даних.
 
Перелік прктичних робіт
 
 
№ роботи
Найменування лабораторної роботи
Кількість годин
1
Створення та редагування простого документа в MS Word за технологією. Введення тексту. Правила роботи з текстом.
2
2
Створення документів в MS Word: резюме, інструкція, календар.
2
3
Форматування символов, абзаців, сторінок.
4
4
Вставка в текст документа графічних об’єктів і формул.
4
5
Створення, редагування таблиці та форматування. Формула у таблиці.
4
6
Створення простої таблиці (із найпростішими розрахунками) у середовищі MS EXCEL.
2
7
Обчислення у таблиці за допомогою формул і функцій.
4
8
Створення таблиці, яка містить кілька аркушів і підсумковий аркуш.
4
9
Створення діаграм з допомогою майстра діаграм. Редагування та форматування діаграм.
4
 
 
 
 
 
 
 
РАЗОМ:
30
 
 
 
 

Критерій оцінок
         
1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Данний крітерій включає в себе основні вимоги до рівня підготовки випускників технікуму із спеціальності 5.05010301 „Розробка програмного забезпечення”.
Критерій дозволяє робити висновки про рівень професійної підготовки, охоплює комплекс питань з дисципліни "Текстові редактори та табличні процесори".
 
2.     НОРМИ ОЦІНКИ
На оцінку "5" студент повинен повністю виконати поставлене завдання. При цьому повинно бути повністю розкрито зміст матеріалу поставленого завдання за проблемами:
-         поставлене завдання вирішувати комплексно;
-         чітко уявляти зміст та володіння технічною термінологією;
-         технічно грамотно виконати рішення, поставлене завдання та програму;
-         послідовно використовувати матеріалу з посиланням на нормативну документацію;
-         вільно володіти українською чи російською мовами (студентам надаєтся право вибору мови для відповіді);
-         робота виконана чисто, акуратно, допущено 1-2 зупинки у викладенні матеріалу, які не впливає на хід рішення завдання.
На оцінку "4" студент повинен:
-         уміти комплексно підходити до вирішення поставленого завдання;
-         точно використовувати термінологію, не допускати грубих помилок при рішенні поставленого завдання та розроботці і програм, роботу виконати акуратно;
-         у відповідях можливі 2-3 недоліки у застосуванні технічної термінології, зроблені висновки та узагальнення, а також є помилки у виконанні, але вони не несуть за собою суттєвих ускладнень і не впливають на хід виконання завдання.
На оцінку "3" студент:
-         допускає окремі помилки;
-         зміст питання висвітлює частково, не завжди послідовно;
-         для виконання практичної частини завдання дані значення використовує з затруднунням;
-         відповідь неповна, але суть в цілому розкрита;
-         є помилки в технічній термінології.
На оцінку "2" студент:
-         виконує завдання з грубими помилками;
-         основний зміст завдання не розкрито;
-         допущені грубі помилки в кінцевих висновках;
-         спеціальною термінологією володіє слабо;
-         текстовий матеріал оформлено неакуратно, з виправленнями;
-         мовним викладом матеріалу (українською або російською мовами) володіє слабо.
 
Список літератури:
 
I. Основної
 
1.          Ботт, Эд, Леонард, Вуди. Использование Microsoft Office ХР. Специальное издание.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильяме", 2002. — 912 с.: ил. — Парал. тит. англ.
2.          Глушаков С. В., Сурядный А. С. Microsoft Office 2000: Учебный курс / Худож.-оформитель А. С. Юхтман. — Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 2002. — 500 с. — (Домашняя б-ка).
3.          Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С. В. Симоновича. — СПб.: Питер, 2006. — 640 с: ил.
4.          Маликова Л. В., Пылькин А. Н. Практический курс по электронным таблицам MS Excel: Учебное пособие для вузов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2004. -244 с: ил.
5.          Руденко В. Д., Макарчук А. М., Патланжоглу М. А. Курс информатики / Под ред. Мадзигона В. Н.— К.: Феникс, 1998.— 368 с.
 
II. Додаткової
 
1.          Гарнаев А.Ю. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах. СПб., изд-во BHV-Санкт-Петербург, 1999 –332 с.
2.          Говорухин В. Н., Цибулин В. Г. Компьютер в математическом исследовании. Учебный курс. - СПб.: Питер, 2001, 624 с.
3.          Додж М., Кината К., Стинсон К. Эффективная работа с Microsoft Excel 97. – СПб: ЗАО «Издательство «Питер», 1999.
4.          Додж М., Стинсон К. Эффективная работа: Excel 2002; перев. с англ. – СПб.: Питер, 2002, 992 с.
5.          Зихерт К., Ботт Э. Эффективная работа: Windows ХР; перев. с англ. – СПб.: Питер, 2003, 1072 с.
6.          Каганов В. И. Компьютерные вычисления в средах Excel и MathCad. – М.: Горячая линия - Телеком, 2003, 328 стр.
7.          Миллхоллон М., Мюррей К. Эффективная работа: Word 2002; перев. с англ. – СПб.: Питер, 2003, 944 с.
8.          Столяров A.M., Столярова Е.С. Excel 2002. – М.: ДМК Пресс, 2002, 159 с.
9.          Шалин П. А. Энциклопедия Windows XP. – СПб.: Питер, 2003, 688 с.
10.     Энциклопедический справочник: Персональный компьютер. — М.: Русское энциклопедическое товарищество, 2004. — 928 с.
Укладач: Галла Марина Валеріївна, Маріупольський машинобудівний коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»

Логин: Пароль: Забыли пароль?Регистрация

Сайт управляется SiNG cms © 2010-2015